Mer enn 80 prosent av Norges produktive skogareal er i privat eie. Foto: John Yngvar Larsson, NIBIO

Skogeiendommer

 

Det er i dag omkring 130 000 eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal, og enda flere dersom totalt skogareal legges til grunn. Mer enn 85 prosent av Norges produktive skogareal er i privat eie. Dette har ikke forandret seg vesentlig i løpet av de siste tiår, selv om en del arealer har endret status. Antallet skogeiendommer i ulike størrelsesklasser har også ligget på samme nivå i lengre tid. Over 900 000 dekar produktivt skogareal ligger på eiendomsteiger som ikke har gårds-og bruksnummer.

Stein M. Tomter og Roar Lågbu, NIBIO (oppdatert 30. november 2017)

Bakgrunn

Antallet skogeiendommer, deres størrelse og eierskap påvirker skogforvaltningen og rådende sosioøkonomiske forhold. Studier fra Østfold har for eksempel vist at større skogeiendommer har mer intensiv avvirkning og skogkulturaktivitet enn mindre skogeiendommer, men at andelen eldre skog er lavere (Swärd 2003). En annen undersøkelse, utført på eiendommer langs kysten, fant imidlertid kun mindre forskjeller i hogstaktivitetsnivå mellom større og mindre skogeiendommer, for eksempel befant mesteparten av den gamle granskogen i Trøndelagsfylkene og i Nord-Norge seg på de store skogeiendommene (Øyen og Eriksen 2008).

TABELL 1: PRODUKTIVT, UPRODUKTIVT OG TOTALT SKOGAREAL FORDELT PÅ EIERGRUPPER

Totalt skogareal (ha) Produktivt skogareal (ha) Uproduktivt skogareal (ha)
Totalt 10 831 417 7 014 706 3 816 711
Enkeltperson 7 794 981 5 515 280 2 279 702
Andre private (inkl. Finnmarkseiendommen) 1 202 885 397 744 805 141
Dødsbo 136 431 86 619 49 812
Bygdeallmenning 214 510 178 849 35 661
Kommune og fylkeskommune 258 434 203 771 54 663
Staten 1 192 121 611 868 580 253
Annet / uoppgitt 32 055 20 575 11 479

Produktivt, uproduktivt og totalt skogareal i hektar, fordelt på eiergrupper 2016. Omfatter eiendommer med minst 5 dekar skogareal (Kilde: SSB).

TABELL 2: ANTALL EIENDOMMER MED MINST 25 DEKAR PRODUKTIVT SKOGAREAL

Fylke

I alt

25-99 daa

100-499 daa

500-999 daa

1000-5000 daa

5 000-19 999 daa

> 20 000 daa

Østfold

5040

1723

2251

603

416

41

6

Akershus og Oslo

5207

1924

2239

582

381

60

21

Hedmark

10615

3801

3963

1167

1329

277

78

Oppland

10994

3798

4710

1263

1078

123

22

Buskerud

7484

2016

3082

1160

1078

135

13

Vestfold

3443

1392

1558

312

172

5

4

Telemark

6639

1702

2613

1020

1202

87

15

Aust-Agder

4675

1317

1618

:

1011

66

:

Vest-Agder

6410

1731

3069

1107

499

:

:

Rogaland

4960

2121

2107

472

256

4

0

Hordaland

10340

4111

4896

992

:

:

0

Sogn og Fjordane

7300

2521

3603

836

325

:

:

Møre og Romsdal

9415

3537

4266

1099

507

6

0

Sør-Trøndelag

7631

2152

3333

1220

889

26

11

Nord-Trøndelag

6457

1794

2583

935

1011

96

38

Nordland

11338

4185

5092

1320

711

20

10

Troms/Romsa

9123

3527

4432

807

342

10

5

Finnmark/Finnmárku

473

364

99

:

:

0

4

Totalt

127544

43716

55514

15559

11550

974

231

Antall eiendommer i 2016 med minst 25 dekar produktivt skogareal, fordelt etter størrelse. For enkelte av fylkene mangler data for noen størrelsesklasser. Kolonnen «I alt» overensstemmer derfor ikke alltid med summen av de enkelte klassene. Kilde: SSB.

STATUS

Gjennom ulike offentlige registre samles informasjon over skogeiendommer og eierkategorier. 

SSB oppgir et totalt produktivt skogareal på cirka 7 millioner hektar, der enkeltpersoner eier nær 80 prosent av arealet (Tabell 1). Arealet, både når det gjelder produktivt skogareal og totalt skogareal, er lavere enn det som rapporteres av Landsskogtakseringen. 

Tabell 2 og Tabell 3 viser at antall eiendommer innenfor samme størrelseskategori, beregnet ut fra totalt skogareal, generelt er noe høyere enn antall eiendommer beregnet ut fra produktivt skogareal.

På tilsvarende måte som for antall eiendommer vist i Tabell 2 og Tabell 3, er skogarealet innenfor hver størrelsesklasse oppgitt i Tabell 4 og Tabell 5. Det totale skogarealet estimert for samtlige fylker og kategorier er noe lavere enn arealet som er beregnet på grunnlag av Landsskogtakseringens data.

TABELL 3: ANTALL EIENDOMMER MED MINST 25 DEKAR TOTALT SKOGAREAL

Fylke Kategori I alt 25-99 daa 100-499 daa 500-999 daa 1000-5000 daa 5000-19999 daa > 20000 daa
Østfold 1 5335 1880 2393 605 421 32 4
2 769 332 316 53 58 10 0
Akershus og Oslo 1 5362 2159 2232 541 360 51 19
2 810 393 290 56 61 8 2
Hedmark 1 11809 4225 4097 1443 1682 287 75
2 2075 855 678 188 248 86 20
Oppland 1 12076 3811 5092 1499 1506 135 33
2 1479 700 523 118 113 23 2
Buskerud 1 8114 2196 3045 1319 1348 194 12
2 1266 419 472 158 183 30 4
Vestfold 1 3684 1547 1674 297 159 5 2
2 533 271 212 31 16 2 1
Telemark 1 7175 1826 2427 1112 1618 176 16
2 1126 412 362 151 171 25 5
Aust-Agder 1 5270 1711 1630 649 1153 124 3
2 610 253 186 70 86 14 1
Vest-Agder 1 6921 1805 3129 1280 695 11 1
2 1615 779 637 134 64 1 0
Rogaland 1 5428 2263 2182 522 437 24 0
2 1018 422 375 104 113 4 0
Hordaland 1 11284 4541 5147 1069 514 12 1
2 1763 602 619 279 248 15 0
Sogn og Fjordane 1 7653 2613 3564 892 561 21 2
2 2271 673 784 339 417 55 3
Møre og Romsdal 1 10409 3835 4538 1241 779 16 0
2 2025 738 763 275 234 15 0
Sør-Trøndelag 1 8570 2165 3438 1523 1374 53 17
2 1143 475 398 145 108 14 3
Nord-Trøndelag 1 6999 2014 2683 1000 1153 116 33
2 728 319 255 61 74 12 7
Nordland 1 14573 4601 6238 2115 1550 53 16
2 2608 1011 998 251 289 52 7
Troms/Romsa 1 12164 3063 6265 1773 1025 28 10
2 1396 587 566 115 109 18 1
Finnmark/Finnmárku 1 2462 1886 525 15 16 6 14
2 161 125 31 2 1 2 0
Totalt 1 145288 48141 60299 18895 16351 1344 258
2 23396 9366 8465 2530 2593 386 56

Antall eiendommer i 2010 med minst 25 dekar totalt skogareal fordelt etter størrelse og sortert på skogeiendommer/skogteiger med (Kategori 1) eller uten (Kategori 2) klart definert eier. Kilde: NIBIO.

TABELL 4: SUM PRODUKTIVT SKOGAREAL PÅ EIENDOMMER MED MINST 25 DAA PRODUKTIVT SKOGAREAL

I alt

25-99 daa

100-499 daa

500-999 daa

1000-5000 daa

5 000-19 999 daa

Over 20 000 daa

Østfold

2327279

96996

538629

416575

765251

350270

159558

Akershus og Oslo

3243106

107825

536057

403269

707613

548602

939740

Hedmark

12603089

203886

951256

832856

2779504

2678274

5157313

Oppland

6433061

217082

1117580

894696

2070248

1051259

1082197

Buskerud

5476698

115237

752591

821904

2166479

1098413

522075

Vestfold

1263882

77891

352546

212922

293607

58407

268510

Telemark

5105721

94670

664460

727296

2356516

718219

544561

Aust-Agder

3551799

71522

398207

:

2062526

493786

:

Vest-Agder

2464356

100437

779220

768817

776292

:

:

Rogaland

1374784

114291

486272

330460

417445

26316

0

Hordaland

2600498

227797

1127135

676172

:

:

0

Sogn og Fjordane

2267187

142819

869246

578178

524557

:

:

Møre og Romsdal

2789832

196511

1009363

760005

780342

43611

0

Sør-Trøndelag

3922749

122577

843493

849705

1499496

229233

378246

Nord-Trøndelag

6514381

98724

653746

658526

2054270

866592

2182522

Nordland

4490731

229616

1216181

910212

1122984

155744

855994

Troms/Romsa

2664731

201624

1008691

550427

556570

90490

256930

Finnmark/Finnmárku

761683

18080

17513

:

:

0

716882

Totalt

69855567

2437585

13322186

10392020

20933700

8409216

13064528

Sum produktivt skogareal i 2016 på eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal, fordelt etter størrelse. Kilde: SSB.

Utvikling og forklaring

Tidligere kom informasjon om antall skogeiendommer fra Landbruksregisteret. Fra og med 2011 er antall skogeiendommer og produktivt skogareal basert på digitale eiendomskart, grunneiendommer og eieropplysninger fra Matrikkelen. Disse opplysningene er så kombinert med arealressurskart fra NIBIO og med data fra Landbruksregisteret, noe som har ført til at antall skogeiendommer har økt.

Over 900 000 dekar produktivt skogareal ligger på eiendomsteiger som ikke har gårds-og bruksnummer. Foto: John Yngvar Larsson, NIBIO

TABELL 5: SUM TOTALT SKOGAREAL PÅ EIENDOMMER MED MINST 25 DEKAR TOTALT SKOGAREAL

Fylke Kategori I alt 25-99 daa 100-499 daa 500-999 daa 1000-5000 daa 5000-19999 daa > 20000 daa
Østfold 1 2256375 104545 568604 421983 762804 290882 107558
2 346400 17684 70115 36091 127612 94898 0
Akershus og Oslo 1 3024037 117803 525188 369515 643181 457506 910843
2 377226 20764 68316 39571 125054 81239 42283
Hedmark 1 13566672 223245 982334 1040723 3526476 2576700 5217195
2 2338870 44737 161400 133765 542798 838718 617452
Oppland 1 8723105 214731 1239802 1061514 2911204 1099488 2196366
2 734807 36645 121520 83974 225473 206626 60569
Buskerud 1 6646270 122735 763196 942856 2746492 1522909 548082
2 1003996 22122 113884 110463 389894 252183 115450
Vestfold 1 1253196 85299 378541 204310 269958 72773 242314
2 158399 15173 48805 21943 33113 17709 21656
Telemark 1 7174858 99698 612650 804341 3370147 1377818 910204
2 952569 21039 85234 108541 340749 216997 180010
Aust-Agder 1 4521910 91239 399186 467680 2505238 939098 119469
2 427230 13687 45020 50830 189896 97462 30335
Vest-Agder 1 3062131 101952 809012 906024 1151908 68256 24979
2 396223 40838 148203 95183 102462 9537 0
Rogaland 1 1968372 120327 511150 369016 818751 149128 0
2 443127 22717 86942 72789 224106 36574 0
Hordaland 1 3101053 247590 1193436 740477 813506 84246 21798
2 952608 31235 154692 194320 473804 98558 0
Sogn og Fjordane 1 2800145 146564 865718 607580 904483 204454 71346
2 1863848 36400 199587 243861 838701 479471 65829
Møre og Romsdal 1 3579105 208876 1095568 857701 1304292 112667 0
2 967316 39318 177533 194990 448917 106558 0
Sør-Trøndelag 1 5974963 122472 876843 1087839 2495390 429347 963073
2 638054 25235 92171 103994 220875 105690 90089
Nord-Trøndelag 1 8321787 111163 684493 712389 2415992 916073 3481678
2 764369 16549 59037 41981 165944 141824 339034
Nordland 1 8760065 255528 1537617 1482119 2767823 398225 2318753
2 1825195 53408 231018 174543 609386 482057 274785
Troms/Romsa 1 6321643 179966 1552567 1241548 1777454 217529 1352579
2 669911 31101 132848 81609 241414 159623 23317
Finnmark/Finnmárku 1 12135658 95827 92976 10743 30850 49441 11855821
2 39218 6344 5303 1430 2606 23535 0
Totalt 1 103191341 2649560 14688880 13328357 31215949 10966537 30342058
2 14899365 494997 2001626 1789876 5302800 3449257 1860809

Sum totalt skogareal i 2010 på eiendommer med minst 25 dekar totalt skogareal, fordelt etter størrelse og sortert på skogeiendommer/skogteiger med (Kategori 1) eller uten (Kategori 2) klart definert eier. Kilde: NIBIO.

FIGUR 1: ANTALL SKOGEIENDOMMER I PERIODEN 1979–2016

Antall skogeiendommer i perioden 1979–2016 med minst 25 dekar produktivt skogareal, fordelt etter størrelse.

Sett ut fra Figur 1 har det ikke skjedd noen større endringer i antallet skogeiendommer innen hver størrelseskategori. Tallene for antall skogeiendommer for årene 1979 og 1989 stammer fra SSBs landbrukstellinger. Fra årene 2005-2016 kommer de i all hovedsak fra registeroppdateringer. Den tilsynelatende økningen mellom 2010 og 2011 skyldes sannsynligvis endringer i datagrunnlaget.

Datakvalitet

Når det gjelder produktivt skogareal, ligger over 900 000 dekar på eiendomsteiger som ikke har gårds-og bruksnummer. Årsaken til dette er mangelfull eiendomsidentifikasjon i Matrikkelen. Arealet med skogeiendommer/skogteiger uten kjent eier inngår heller ikke i Tabell 2 og Tabell 4. En annen utfordring er skogeiere uten personidentifikasjon. 

Når det gjelder totalt skogareal, er dette beregnet ut fra et datagrunnlag som omfatter alle eiendomsteigene i hele landet. For hver teig foreligger det informasjon om hjemmelshaver(e) og eierforholdet. Denne informasjonen hentes fra Matrikkelen, Norges offisielle eiendomsregister, som forvaltes av Kartverket. Informasjonen om hjemmelshavere til skogeiendommer er så bearbeidet og deretter koblet sammen med de digitale arealressurskartene AR5 og AR50 fra NIBIO, og plassert enten i Kategori 1, eiendom med klart definert eier, eller Kategori 2, enkeltteig uten klart definert eier. Årsaken til at det skilles mellom kategori 1 og 2 er at det i eiendomsregisteret er mange teiger som er registrert med ukjent status i opplysningene om eierforhold. Disse teigene faller derfor automatisk i kategori 2. En annen årsak til at teigene faller i denne kategorien er teiger med uregistrert jordsameie og tvisteteiger. Antallet eiendommer og arealstørrelsen i de ulike arealklassene for kategori 1, ville endret seg om flere av teigene hadde blitt identifisert eller inngått i en eiendom med en klart definert eier.

Kvaliteten på skogdata fra AR5-kartene er generelt høyere enn kvaliteten på skogdata fra AR50-kartene. AR5-kartene finnes i all hovedsak for de områder som har produktiv skog, mens AR50-kartene dekker de uproduktive skogsområder i overgangssonen mot fjellet. Det hefter derfor noe større usikkerhet til arealtallene for totalt skogareal i de geografiske områdene som ligger utenfor AR5-kartlagt område.

Datakvalitet: høy til middels.

Tidligere kom informasjon om antall skogeiendommer fra Landbruksregisteret. Fra og med 2011 er antall skogeiendommer og produktivt skogareal basert på digitale eiendomskart, grunneiendommer og eieropplysninger fra Matrikkelen. Åraksbø, Aust-Agder. Foto: Dan Aamlid, NIBIO

Mer enn 85 prosent av
Norges produktive skogareal
er i privat eie

Referanser

Swärd, J. 2003. Eiendomsstørrelsens betydning for skogtilstanden. NIJOS rapport 09/03: 15 s.

Øyen, B.-H. og Eriksen, R. 2008. Om eiendommer og skogressursene på kysten. Oppdragsrapport fra Skog og landskap 01/08: 39–49.