Mens det er et klart samsvar mellom avvirkning og disponibelt skogareal, er det ikke grunnlag for å si at en eiergruppe har en mer aktiv forvaltning enn andre. Foto: John Yngvar Larsson, NIBIO

Eierkategorier og aktivitetsnivå

Skogfondssystemet samler informasjon om aktivitet på alle skogeiendommer i Norge med et skogareal større enn 10 dekar. En gjennomgang av avvirkningstallene for de ulike eiergruppene viser at fordeling av avvirkningen mellom gruppene ikke har endret seg nevneverdig i perioden 2003–2016.

Per Olav Rustad, Landbruksdirektoratet (oppdatert 8. desember 2017)

Bakgrunn

Avvirkning er en av flere indikatorer for aktivitetsnivået på en skogeiendom. All avvirkning registreres i et nasjonalt virkessystem, som hver måned kobles til skogfondssystemet. Denne detaljerte oversikten er benyttet for å undersøke sammenhengen mellom aktivitet og eiendomsforhold i skogbruket.

Status

I 2016 ble 84 prosent av avvirkningen foretatt skogeiendommer eid av enkeltpersoner (Tabell 1). Når det gjelder de forskjellige eiergruppene, er det et klart samsvar mellom avvirkning og disponibelt skogareal. Ut fra tallene i skogfondssystemet og basert på avvirkningstall, er det ikke grunnlag for å si at én eiergruppe har en mer aktiv forvaltning enn andre.

En mulig forklaring på at avvirkningen i gruppen «Statsskog» er noe lavere enn arealtallene skulle tilsi, er at statsskogene omfatter store lavproduktive arealer.

TABELL 1: NOEN HOVEDTALL FORDELT PÅ EIERGRUPPE I 2016

Enkeltperson

Selskap

Bygdealm

Kommuneskog

Statsskog

Sameie/Stiftelse

Andel av avvirkning 2016

84,0 %

3,5 %

3,1 %

3,0 %

3,8 %

2,6 %

Andel skogareal 2012

78,9 %

4,1 %

3,1 %

2,5 %

8,4 %

3,0 %

Antall skogeiere

122 473

622

54

507

529

1 835

Andel av totalt antall skogeiere

96,8 %

0,5 %

0,0 %

0,4 %

0,4 %

1,5 %

Andel av avvirkning, andel skogareal, antall skogeiere og andel av totalt antall skogeiere i 2016. Kilde: Landbruksdirektoratet

Utvikling og forklaring

Det er over 126 000 registrerte skogeiendommer over 10 dekar, med omkring 122 000 ulike eiere. Nesten 97 prosent av eierne er privatpersoner. Omkring 1200 skogeiendommer er registrert med mer enn 5000 dekar skog, det vil si under én prosent av totalt antall eiendommer. Disse eiendommene bidro med nesten 25 prosent av total registrert avvirkning i 2016.

Fordelingen i avvirkning mellom eiergruppene har vært stabil i perioden 2003–2016 (Figur 1). I samme periode varierte avvirkningen foretatt på eiendommer eid av privatpersoner mellom 79 og 84 prosent.

TABELL 2: AVVIRKET VOLUM FORDELT PÅ EIERTYPE OG FYLKE FOR 2016

Fylke

Total

Enkeltperson

Selskap

Bygdealm

Kommuneskog

Statsskog

Sameie/Stiftelse

Østfold

723 763

689 194

12 415

0

9 977

4 137

8 040

Oslo/Akershus

798 190

608 482

73 513

24 029

37 899

8 193

46 074

Hedmark

2 856 854

2 075 179

102 469

189 591

180 190

239 295

70 130

Oppland

1 353 347

1 110 202

30 706

110 491

21 698

21 438

58 812

Buskerud

1 031 142

884 989

65 971

0

16 531

6 047

57 604

Vestfold

350 027

332 186

7 272

0

5 939

629

4 001

Telemark

621 404

595 792

11 627

0

1 279

5 858

6 848

Aust-Agder

398 232

382 577

4 113

0

3 787

6 638

1 117

Vest-Agder

262 410

248 165

5 103

0

854

4 536

3 752

Rogaland

155 261

141 283

558

0

11 683

343

1 394

Hordaland

325 595

312 305

842

0

4 378

2 727

5 343

Sogn og Fjordane

145 281

143 901

145

0

134

0

1 101

Møre og Romsdal

325 335

316 346

0

0

2 199

5 771

1 019

Sør-Trøndelag

388 444

369 732

5 730

0

1 843

6 218

4 921

Nord-Trøndelag

508 640

437 011

38 283

3 261

4 538

20 770

4 777

Nordland

175 008

112 476

2 140

0

6 389

52 797

1 206

Troms/Romsa

10 099

4 432

0

0

0

5 436

231

Finnmark/Finnmárku

7 328

0

0

0

0

7 328

0

Totalt 2016

10 436 360

8 764 252

360 887

327 372

309 318

398 161

276 370

Avvirket volum (i kubikkmeter) fordelt på eiertype og fylke for 2016. Kilde: Landbruksdirektoratet

Figur 1: Eiergruppenes andel av avvirkningen

Avvirket volum i hele landet fordelt på eierkategorier 2003-2016. Kilde: Landbruksdirektoratet

All avvirkning registreres i et nasjonalt system som kobles til skogfondsystemet. Dette gir indikasjon på aktivitetsnivået på en skogeiendom. Nyhogd areal ved Stubdal, Ringerike. Foto: John Yngvar Larsson, NIBIO

 

Datakvalitet

Tallene for avvirkning er hentet fra skogfondsregnskapet som gir en komplett og eksakt oversikt. Arealtallene for skogeiendommene er hentet fra landbruksregisteret. Her er det en del usikkerhet i registreringene, både når det gjelder klassifisering av arealene og eiendomsgrenser som er lagt inn i kartgrunnlagene.