I 2015 ble det eksportert nesten fire millioner kubikkmeter tømmer, det høyeste registrerte tømmereksportkvantumet. Foto: Lars Sandved Dalen, NIBIO

 

Eksport av tømmer

Norsk tømmereksport består i all hovedsak av massevirke og sagtømmer av gran og furu. Nedleggelser av papirfabrikkene Union og Follum, samt nedbemanning hos Borregaard, kan være forklaringen på den rekordstore tømmereksporten de siste årene. I 2015 ble det eksportert nesten fire millioner kubikkmeter tømmer, det høyest registrerte tømmereksportkvantumet. I 2016 var eksporten 3,5 millioner kubikkmeter. Av dette utgjorde massevirke 2,4 millioner kubikkmeter og skurtømmer 1,1 millioner kubikkmeter. Av den norske eksporten av massevirke og skurtømmer går det aller meste til Sverige og Tyskland. I tillegg eksporteres det små mengder stolper og annet tømmer til Belgia, Latvia, Danmark og Kina.

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå (oppdatert 31. august 2017)

Bakgrunn

Tall for avvirkning og import og eksport av tømmer gir et bilde av innenlandsk etterspørsel etter tømmer. En videre nedbygging av norsk papirindustri vil øke betydningen av eksportmulighetene. 

Status

Så å si hele den rekordstore tømmereksporten i 2016, 2,4 millioner kubikkmeter massevirke og over 1,1 millioner kubikkmeter sagtømmer, ble eksportert til Sverige og Tyskland. Av massevirke gikk 1 953 000 kubikkmeter til Sverige, mens Tyskland mottok 394 000 kubikkmeter. Sverige kjøpte nesten 590 000 kubikkmeter sagtømmer, mens Tyskland kjøpte i underkant av 445 000 kubikkmeter sagtømmer fra Norge. I tillegg ble det eksportert små menger stolper og annet tømmer til Belgia, Latvia, Danmark og Kina.

TABELL 1: EKSPORT AV TØMMER

I alt Skurtømmer, bartrær Massevirke bar og lauv Annet tømmer og stolper
I alt 3520837 1095225 2418363 7249
Sverige 2521041 587170 1933868 3
Tyskland 838483 444572 393911 0
Belgia 88737 46487 42250 0
Latvia 30233 10000 20233 0
Danmark 19568 0 19568 0
Kina 8696 6541 0 2155
Andre land 14079 455 8533 5091

Eksport av tømmer i 2016, etter land og type tømmer (kubikkmeter). Kilde: SSBs utenrikshandelstatistikk.

FIGUR 1: EKSPORT AV TØMMER

Eksport av tømmer 1988–2016 (kubikkmeter). Kilde: SSBs utenrikshandelsstatistikk.

Utvikling og forklaring

I 1989 ble det eksportert over 1 million kubikkmeter sagtømmer og massevirke. Av dette utgjorde massevirke over to tredjedeler. I årene etter falt eksporten. I tiårsperioden fra midten av 1990-årene holdt den samlede årlig eksporten av sagtømmer og massevirke seg på rundt 400 000 kubikkmeter (figur 1). I samme periode var tømmerhogsten nokså stabil, men litt lavere enn årene før. Fra 2006 begynte eksportmengdene å stige. I særlig grad gjaldt dette massevirke. I 2012 ble eksportert mengde massevirke doblet fra året før, og fram til 2015 har den doblet seg på nytt. En forklaring på denne veksten er at skogavvirkningen økte, samtidig som avsetningsmulighetene i Norge var dårligere på grunn av nedleggelser i papirindustrien.

Datakvalitet

Statistikken over tømmereksport er basert på SSBs utenrikshandelsstatistikk, og baserer seg i all hovedsak på administrative oppgaver innhentet fra Tollvesenets informasjonssystem for næringslivet, et elektronisk system for utveksling av tolldeklarasjoner mellom næringslivet og det norske tollvesenet. Data for noen varer hentes direkte fra eksportør eller fra andre aktuelle registre. Varepartier på under 5 000 kroner inngår ikke. Datakvaliteten regnes som høy.