Norge eksporterte litt over 600 000 kubikkmeter trelast i 2016 Foto: Peder Gjerdrum, NIBIO

 

Eksport av trelast

Norsk trelasteksport består i all hovedsak av skurlast og høvellast av gran og furu. I 2016 ble det eksportert litt over 600 000 kubikkmeter skurlast og høvellast, og skurlast utgjorde 88 prosent. I 2016 gikk over halvparten av trelasteksporten fra Norge til Tyskland, Sverige og Danmark, henholdsvis 128 000, 113 000 og 113 000 kubikkmeter. I 1990-årene lå den årlige trelasteksporten på 700 000–800 000 kubikkmeter. 

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå (oppdatert 25. august 2017)

Bakgrunn

Et godt trelastmarked er viktig for å kunne opprettholde aktiviteten i skogbruket, og tallene for eksport og import av trelast gir et bilde av endringer i tilbud og etterspørsel etter trelast i Norge. 

Status

I 2016 eksporterte Norge litt over 600 000 kubikkmeter trelast. Om lag 88 prosent av dette var skurlast, resten høvellast og impregnert trelast. Mest trelast ble eksportert til Tyskland (128 000 kubikkmeter, tabell 1). 

Utvikling og forklaring

Mens trelasteksporten i 1990-årene varierte rundt 700 000 kubikkmeter per år, har gjennomsnittet de siste ti årene ligget på rundt 500 000 kubikkmeter. I dette inngår både impregnert og uimpregnert høvellast og skurlast, samt profilert høvellast av gran og furu. Parkettemner, profilert list verk av lauvtrær, og tropiske treslag, er ikke inkludert, men utgjør heller ikke store kvanta. En viktig årsak til den gradvise nedgangen i trelasteksporten fra år 2000 (Figur 1) er den økte etterspørselen etter trelastprodukter i hjemmemarkedet. De siste årene har tømmerhogsten økt ganske mye, og derfor øker også eksporten noe.

TABELL 1: EKSPORT AV TRELAST I 2012

Impregnert skurlast bartrær

Impregnert høvellast bartrær

Skurlast, furu

Skurlast gran

Høvellast furu

Høvellast gran

Diverse trelast

I alt

I alt

8 863

16 070

135 183

391 748

10 986

35 659

1 866

602 241

Tyskland

1 723

25

5 348

113 013

751

6 457

234

127 785

Sverige

535

1 243

44 777

58 498

3 672

4 131

278

113 412

Danmark

2 772

14 645

28 972

43 621

4 572

16 663

701

112 647

Belgia

2 704

99

24 901

60 542

290

2 029

0

90 565

Nederland

112

38

7 734

49 426

163

2 148

0

59 621

Storbritannia

261

0

15 016

35 834

1 180

3 199

86

55 662

Frankrike

43

0

404

14 858

0

586

0

15 891

Egypt

0

0

4 811

1 648

0

0

0

6 459

Sveits

253

0

0

3 360

0

53

0

3 666

Italia

7

0

1 593

926

194

0

0

2 720

Østerrike

0

0

0

2 650

0

54

0

2 704

Japan

0

0

276

1 777

107

21

0

2 181

Island

31

0

0

1 813

0

0

250

2 344

Israel

32

0

53

1 521

0

0

0

1 606

Spania

0

0

335

975

0

0

7

1 324

Andre land

390

20

963

1 286

57

318

310

3 654

Tabell 1. Eksport av trelast i 2016, fordelt etter eksportland og type trelast. Alle tall er oppgitt i kubikkmeter. Kilde: Statistikk for utenrikshandel fra SSB.

FIGUR 1: EKSPORT AV TRELAST

Figur 1. Eksport av trelast i perioden 1988–2016, fordelt etter type. Tallene er oppgitt i kubikkmeter. Kilde: SSBs statistikk for utenrikshandel.

Datakvalitet

Statistikken for eksport av trelast er basert på SSBs tall for statistikk for utenrikshandel, og baserer seg i all hovedsak på administrative oppgaver innhentet fra Tollvesenets informasjonssystem for næringslivet, et elektronisk system for utveksling av tolldeklarasjoner mellom næringslivet og det norske tollvesenet. For noen varer hentes opplysninger direkte fra eksportør eller fra aktuelle registre. Varepartier til under 5 000 kroner inngår ikke. Datakvaliteten regnes som høy.