Opplasting av tømmer på tømmerbil. Ås, Akershus. Foto: Lars Sandved Dalen, NIBIO

 

Eksportverdi av tømmer og skogindustrivarer

I 2017 eksporterte skogbruket og skogindustrien tømmer og trebaserte varer til en samlet verdi av litt over 12,9 milliarder kroner. Selv om papirvarer og papirmasse fremdeles betyr mest, har eksport av tømmer, trelast og andre trevarer fått økt betydning de siste årene.

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå (Oppdatert 23. mai 2018)

Bakgrunn

Eksportverdien av norsk tømmer og norske trevarer gir en indikasjon på etterspørselen av tømmer og trebaserte varer på det internasjonale markedet. Samtidig gjenspeiler eksportverdiene hva slags industri vi har innenlands, og i hvor stor grad denne industrien er avhengig av eksportmarkedet. 

Status

Foreløpige tall fra 2017 viser at samlet eksportverdi fra bedriftene innen skogbruk og skogindustri var på 12,9 milliarder kroner. Av dette utgjør eksporten fra cellulose- og papirindustrien litt over 60 prosent, i alt 8 milliarder kroner. 

TABELL 1: EKSPORTVERDI AV TØMMER OG VIKTIGE TREBASERTE VARERr

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

Ved til brensel

2

3

4

7

9

6

Flis, treavfall, sagflis mv.

155

154

220

287

280

263

Skurtømmer, bartre

229

392

612

805

636

868

Massevirke, bartre

504

662

824

993

920

668

Skurlast

561

580

640

683

779

939

Høvellast

114

123

150

170

138

129

Kryssfiner

30

63

80

91

9

13

Trefiberplater

179

173

184

226

235

461

Mekanisk tremasse

356

244

543

361

161

235

Cellulose

1 440

1 414

1 316

1 404

1 493

1 575

Papir og papp mv.

4 906

4 414

4 479

4 720

5 232

5 114

Eksportverdi av tømmer og viktige trebaserte varer i perioden 2012–2017. Alle tall i millioner kroner. Varegrupperingen følger den internasjonale toll- og statistikknomenklaturen, Det harmoniserte system. Kilde: SSBs statistikk for Utenrikshandelen.

FIGUR 1: EKSPORT AV TØMMER OG TREBASERTE VARER

Eksport av tømmer og trebaserte varer, etter type næring i perioden 1988–2017. Millioner kroner. Kilde: SSBs statistikk for utenrikshandel.

Utvikling og forklaring

Figur 1 viser verdien av eksporten for bedrifter innenfor skogbruk, trelast- og trevareindustrien samt papir- og papirmasseindustrien gruppert etter SITC-standarden (The Standard International Trade Classification). Eksportverdien av tømmer og trebaserte produkter, med unntak av møbler, har vært nedadgående  fra 2001 til 2013 og falt fra 17 milliarder kroner i år 2000 til i  10 milliarder i 2013.  I de siste 3-4 årene har det vært en økning, som i stor grad kommer av økt eksport av tømmer og trelast.

Datakvalitet

Statistikken er basert på SSBs utenrikshandelsstatistikk, og baserer seg i all hovedsak på administrative oppgaver innhentet fra Tollvesenets informasjonssystem for næringslivet, et elektronisk system for utveksling av tolldeklarasjoner mellom næringslivet og det norske tollvesenet. For noen varer hentes data direkte fra eksportør eller fra aktuelle registre. Varepartier på under 5 000 kroner inngår ikke. Datakvaliteten regnes som høy, men konfidensialitetshensyn kan føre til at verdien av varer med få produsenter ikke blir publisert.