Skogkurs skal bidra til å heve kompetansen i skog-og utmarksnæringen. Bildet viser RECO-instruktør Ole Bertil Reistad og kursdeltaker Morten Hammer. Foto: Eva Skagestad, Skogkurs

Kompetansetiltak i skogbruket

Etterutdanning av skogeiere, skogsmaskinførere og skogsarbeidere skjer i hovedsak i regi av Skogkurs, et service-og kompetansesenter for næringsutvikling, forvaltning og bruk av skog-og andre arealressurser. Antall deltakere på kursene under Aktivt Skogbruk har holdt seg relativt stabilt siden 1970-tallet, med rundt 3 000–4 000 deltakere. 

Eva Skagestad, Skogkurs (oppdatert 30. november 2017)

Bakgrunn

Skog-og utmarksnæringen er avhengig av næringsutøvere og arbeidskraft med god og relevant kompetanse. En stor del av kompetanseutviklingen skjer i regi av Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs). Skogkurs er en medlemsforening med 37 medlemmer, stiftet 20. august 1958 av Det norske Skogselskap. Skogkurs skal bidra til å heve kompetansen i skog-og utmarksnæringen, samt formidle kunnskap om skog og natur til skoleverket og allmennheten. 

Status

I 2016 ble det gjennomført 516 tiltak med til sammen 2 800 deltakere under Aktivt Skogbruk, et landsdekkende opplæringsprogram for skogeiere, skogsmaskinførere og skogsarbeidere (Tabell 1 og Tabell 3). Omtrent hver sjuende deltaker er kvinne (Tabell 2).

TABELL 1: FORDELING AV FAGINNHOLD UNDER AKTIVT SKOGBRUK

Emne

2015

2016

Teknisk

64 %

70 %

Biologisk

16 %

16 %

Økonomisk/administrativt

15 %

10 %

Annet

4 %

4 %

Prosentvis fordeling av faginnhold under Aktivt Skogbruk i 2015 og 2016. Kilde: Skogkurs.

TABELL 2: OVERSIKT OVER ANTALL TILTAK OG ANTALL DELTAKERE

Antall tiltak

Antall menn

Antall kvinner

Antall totalt

Østfold

35

129

25

154

Akershus

20

65

21

86

Oslo

4

17

5

22

Hedmark

34

168

28

196

Oppland

51

246

40

286

Buskerud

15

82

5

87

Vestfold

17

77

17

94

Telemark

21

101

14

115

Aust-Agder

50

244

33

277

Vest-Agder

12

54

10

64

Rogaland

35

140

27

167

Hordaland

32

147

18

165

Sogn og Fjordane

34

165

35

200

Møre og Romsdal

41

179

38

217

Sør-Trøndelag

41

177

31

207

Nord-Trøndelag

44

214

48

262

Nordland

18

115

11

126

Troms/Romsa

8

45

3

48

Finnmark/Finnmárku

4

25

2

27

Totalt

516

2390

410

2800

Oversikt over antall tiltak og antall kursdeltakere i kurs under Aktivt Skogbruk i 2016, fordelt på fylke og kjønn. Kilde: Skogkurs.

Annen opplæringsvirksomhet

Rundt 26 prosent av grunnskolene, i alt 128 000 elever, bruker undervisningsprogrammet «Lære med skogen».

RECO (Rational Efficient Cost Optimization) er et praktisk kurs i effektiv kjøring med skogsmaskin. Hovedelementer er kjøreteknikk, driftsopplegg og maskininnstillinger som kan gjøre kjøringen mer effektiv. Er føreren motivert for det, kan produktiviteten økes og drivstofforbruket senkes med flere prosent. Kurset er laget av svenske Skogforsk og videreutviklet til norske forhold av Skogkurs. Siden 2011 har 550 skogsmaskinførere, fra Lindesnes i sør til Alta i nord, gjennomført opplæringen.

Kurset «Feltkontroll av hjorteviltkjøtt» er utviklet i samarbeid med Norges Skogeierforbund og Mattilsynet. I perioden 2010-2017 er det arrangert  210 kurs rundt om i hele landet, med til sammen 5 900 deltakere.

Dataprogrammet «Virkesverdi», for virkesutnytting og apteringsoppfølging, er utviklet av Skogforsk i Sverige i samarbeid med Skogkurs, norske og svenske skogorganisasjoner, entreprenører og maskinleverandører. Målgruppen for programmet er virkesomsettere, virkeskjøpere på sagbrukene, samt entreprenører. I 2017 har mer enn 80 personer gått kurset, de fleste fra skogsmaskinbransjen.

Med Reform 94 ble det mulig å ta fagbrev som privatist.  Til tross for at svært mange i skogsmaskinførere er uten fagbrev, har få benyttet seg av ordningen. I samarbeid med Maskinentreprenørenes forbund (MEF) og MEF-skolen har Skogkurs laget et opplæringstilbud for å få flere skogsmaskinførere til å ta fagbrev. Kurset gir kandidatene kunnskap og kompetanse til å bestå både teoretisk eksamen og praktiske fagprøve, samtidig som kravene fra næringen tilfredsstilles.

Skogkurs har over 60 instruksjonsfilmer på YouTube, de fleste beregnet på entreprenører.

TABELL 3: ANTALL KURS OG DELTAKERE UNDER AKTIVT SKOGBRUK

År

Antall kurs

Antall deltakere

1977

431

3 780

-78

446

2 759

-79

462

2 930

1980

625

3 749

-81

731

4 438

-82

777

4 609

-83

746

4 292

-84

805

4 744

-85

776

4 493

-86

762

4 207

-87

648

3 584

-88

678

3 796

-89

816

4 879

1990

734

4 260

-91

582

3 273

-92

625

3 500

-93

615

3 420

-94

706

3 938

-95

622

3 044

-96

557

3 041

-97

663

3 223

-98

684

3 589

-99

686

3 763

2000

672

3 557

-01

555

2 941

-02

482

2 298

-03

444

2 428

-04

434

2 231

-05

368

1 912

-06

403

1 958

-07

421

2 412

-08

459

2 588

-09

443

2 656

2010

452

2 519

-11

482

2 653

-12

642

3 478

-13

577

3 069

-14

490

2 741

-15

578

3 300

-16

516

2 800

Antall kurs og antall deltakere under Aktivt Skogbruk i perioden 1977–2016. Kilde: Skogkurs.

Utvikling og forklaring

Oversiktene viser at antall årlige tiltak og antall deltakere under Aktivt Skogbruk har økt de seneste årene, og ligger nå på samme nivå som på 1980-og 1990-tallet (Tabell 3 og Figur 1). En endring er at økonomiske, administrative og andre emner etter hvert har kommet i tillegg til de mer tradisjonelle biologiske og tekniske emner.

FIGUR 1: HISTORISK OVERSIKT OVER KURSAKTIVITETEN UNDER AKTIVT SKOGBRUK

Historisk oversikt over kursaktiviteten under Aktivt Skogbruk. Antall tiltak fordelt på temaområder. Kilde: Skogkurs.

Datakvalitet

De oppgitte dataene er basert på administrative oversikter og antas å være tilnærmet korrekte.

I skogkursene undervises det blant annet i hvordan vegetasjonstypene kan gi god informasjon om riktig foryngelsesmåte. Areal med bærlyngskog er velegnet for naturlig foryngelse med frøtrestilling. Begnadalen, Oppland. Foto: John  Yngvar Larsson, NIBIO