I Norge er det mange små skogeiendommer. For mange av disse er aktivitetsnivået lavt eller sporadisk. Foto: John Yngvar Larsson, NIBIO

 

Skogeieren

I 2015 var det registrert 128 000 skogeiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal, hvorav 120 800 ble eid av personer. 94 000 eide skogeiendommen alene, hvorav en fjerdedel var kvinner. 12 800 skogeiendommer ble eid i fellesskap av ektefeller og samboere. Skogsameiene hadde til sammen 37 700 eiere, hvorav 47 prosent var kvinner. Til sammen er det 157 000 personer som eier skog, hvorav 34 prosent kvinner.

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå (Oppdatert 1. november 2017)

Bakgrunn

Skogeiendomsstrukturen påvirker hvordan skogen drives. Norske skogeiendommer er i gjennomsnitt relativt små, og for mange skogeiere er inntektene fra skogbruket begrenset og aktivitetsnivået lavt eller sporadisk.

Status

I alt var det 120 800 skogeiendommer som ble eid av personlige skogeiere i 2016. Blant skogeiendommene som ble eid av en person var 25 prosent kvinner (Tabell 1).

Mange skogeiendommer eies av flere personlige eiere i såkalte sameier. I alt 11 400 skogeiendommer havner i denne kategorien (Tabell 2). I gjennomsnitt hadde disse 2,9 eiere hver. Nordland og Troms har flest sameier med henholdsvis 1323 og 1172. 12 800 eiendommer blir eid av ektefeller i fellesskap, men regnes ikke som sameie. Når vi summerer opp antall kvinner og menn som eier skog sammen eller alene, er det i alt 157 000 personer som eier skog, hvorav 34 prosent kvinner.

Tabell 1 Antall personer som eier minst 25 dekar produktiv skog alene eller sammen med andre

Menn alene Kvinner alene Ektefeller/samboere Menn, sameie Kvinner, sameie Sum kvinner Sum menn
I alt 70743 23143 12829 20083 17596 53568 103655
Østfold 2880 978 585 567 496 2059 4032
Akershus 3738 1384 643 1659 1528 3555 6040
Oslo 1153 606 105 1699 1624 2335 2957
Hedmark 5220 1830 1019 926 684 3533 7165
Oppland 5971 1782 1097 889 690 3569 7957
Buskerud 4136 1409 653 1113 802 2864 5902
Vestfold 2254 692 363 485 475 1530 3102
Telemark 3429 1155 539 752 582 2276 4720
Aust-Agder 2409 709 399 431 362 1470 3239
Vest-Agder 3459 1063 565 1132 883 2511 5156
Rogaland 3332 905 552 1220 1063 2520 5104
Hordaland 5802 1752 1180 1551 1511 4443 8533
Sogn og Fjordane 4155 1087 645 379 358 2090 5179
Møre og Romsdal 5202 1512 1120 1140 1069 3701 7462
Sør-Trøndelag 4640 1367 919 862 702 2988 6421
Nord-Trøndelag 3664 1005 901 485 372 2278 5050
Nordland 5020 2003 883 2425 2169 5055 8328
Troms/Romsa 4019 1798 617 2096 1961 4376 6732
Finnmark/Finnmárku 253 104 44 183 178 326 480
Uoppgitt 7 2 0 89 87 89 96

Antall personer i 2016 som eier minst 25 dekar produktivt skogareal alene eller sammen med andre. Kilde: SSBs strukturstatistikk for skogbruket.

TABELL 2: ANTALL SKOGEIENDOMMER EID SOM SAMEIE OG ANTALL EIERE

Antall skogeiendommer Antall skogeiere
I alt 11447 37679
Østfold 327 1063
Akeshus 976 3187
Oslo 889 3323
Hedmark 573 1610
Oppland 537 1579
Buskerud 610 1915
Vestfold 290 960
Telemark 437 1334
Aust-Agder 276 793
Vest-Agder 631 2015
Rogaland 621 2283
Hordaland 939 3062
Sogn og Fjordane 246 737
Møre og Romsdal 629 2209
Sør-Trøndelag 524 1564
Nord-Trøndelag 293 857
Nordland 1323 4594
Troms/Romsa 1172 4057
Finnmark/Finnmárku 104 361
Ukjent fylke 50 176

Antall skogeiendommer i 2016 som er eid som sameie, samt antall eiere i sameiene. Kilde: SSBs strukturstatistikk for skogbruket.

11 400 skogeiendommer eies av sameier. I gjennomsnitt har disse 2,9 eiere hver. Foto: Arne Steffenrem, NIBIO

Omtrent tre fjerdedeler av det produktive skogarealet er eid av de personlige skogeierne. Fire femdeler av skogen til personlige skogeiere ligger i den kommunen skogeieren bor. Dette varierer mye fra fylke til fylke. Det sier seg selv at det er få i Oslo som eier skog der de bor. I Finnmark og Akershus ligger henholdsvis 47 prosent og 49 prosent av skogarealet til de personlige skogeierne i den kommunen der de selv bor (Tabell 3). I Sogn og Fjordane derimot, ligger 91 prosent av skogarealet i samme kommune som eieren bor.

 

Omtrent tre fjerdedeler av det produktive skogarealet er eid av de personlige skogeierne.

Utvikling og forklaring

Fram til 2010 var antall skogeiendommer basert på opplysninger fra Landbruksregisteret. Fra og med 2011 er skogeiendommene, og det produktive skogarealet, basert på digitale eiendomskart, grunneiendommer og eieropplysninger fra Matrikkelen. Disse opplysningene er kombinert med arealressurskart fra NIBIO, samt data fra Landbruksregisteret. Det nye datagrunnlaget gjør at antall skogeiere og antall skogeiendommer har økt.

Statistikken for skogeiendommer kan sammenlignes med statistikk fra de fullstendige Landbruks- og Skogbrukstellingene. Antall skogeiendommer har variert en del gjennom årene. Skogbrukstellinga i 1967 viste at det var vel 128 300 skogeiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal. Ved Landbrukstellinga i 1979 var antallet redusert til 120 900 skogeiendommer. Ved tellinga 10 år etter var det 125 500 skogeiendommer. Med utgangspunkt i Landbruksregisteret i 2005 var det 116 502 skogeiendommer. I 2009 var det igjen 120 000 skogeiendommer. Ved innføring av ny metode for å identifisere landbrukseiendommer i 2012, ble antall skogeiendommer 131 800. For 2015 har vi ved en nøyere gjennomgang havnet på 128 099 skogeiendommer.

Datakvalitet

Den største feilkilden er mangelfull eiendomsidentifikasjon i Matrikkelen. Cirka 900 000 dekar produktivt skogareal ligger på eiendomsteiger som ikke har gårds-og bruksnummer. Dette arealet inngår heller ikke i statistikken. 

Datakvalitet: høy til middels.
Oppdaterte tall: ssb.no/stskog

Tabell 3: Produktivt skogareal fordelt etter hvor personlige skogeiere eier skog.

I bostedskommunen I annen kommune Andel skog i bostedskommunen (%)
I alt 43 746 800 10 771 800 80
Østfold 1 769 600 388 100 82
Akershus 1 615 500 1 658 300 49
Oslo 9 200 1 689 300 1
Hedmark 6 131 800 965 900 86
Oppland 4 083 800 424 600 91
Buskerud 3 720 500 687 900 84
Vestfold 943 200 539 700 64
Telemark 3 401 000 530 100 87
Aust-Agder 2 550 800 401 600 86
Vest-Agder 1 821 900 533 600 77
Rogaland 1 059 600 394 800 73
Hordaland 1 959 200 458 100 81
Sogn og Fjordane 1 834 300 167 800 92
Møre og Romsdal 2 305 300 260 100 90
Sør-Trøndelag 2 911 300 470 100 86
Nord-Trøndelag 3 347 100 348 500 91
Nordland 2 582 200 474 700 84
Troms/Romsa 1 672 600 346 300 83
Finnmark/Finnmárku 28 000 32 100 47

Produktivt skogareal i 2015 fordelt etter hvor personlige skogeiere eier skog. Kilde: SSBs strukturstatistikk for skogbruket.

TABELL 4: ANTALL SKOGEIENDOMMER OG SKOGAREAL ETTER TYPE EIER

Skogeiendommer Produktiv skogareal (dekar) Uproduktivt skogareal (dekar)
Total 128 099 70 082 861 36 235 844
Enkeltpersoner 120 782 55 013 970 22 001 367
Privat eier utenom enkeltpersoner 1 679 3 994 553 6 891 107
Statlig eie 899 6 142 168 5 874 061
Kommunalt- og fylkeskommunalt eie 568 2 046 550 539 097
Bygdeallmenning 63 1 817 945 354 293
Dødsbo 3 179 858 043 459 041
Annet / uoppgitt 929 209 632 116 877

Skogeiendommer og skogareal fordelt etter type eier for 2015. Kilde: SSBs strukturstatistikk for skogbruket.