Det er cirka 50 000 km skogsbilveger i Norge. I skogstrøkene på Østlandet er det et godt utbygd nett av veger. Engerdal, Hedmark. Foto: John Yngvar Larsson, NIBIO

 

Skogsveger – nybygging og ombygging

Skogsveger er viktige for et effektivt og lønnsomt skogbruk. Ved utgangen av 2016 var det registrert cirka 48 000 km skogsbilveger og 56 000 km traktorveger i Norge. Etter bunnårene for rundt ti år siden, har både nybygging og ombygging av skogsbilvegene hatt en forholdsvis stor økning.

Per Olav Rustad og Jørn Lileng, Landbruksdirektoratet (oppdatert 30. november 2017)

Bakgrunn

I løpet av tiårsperioden 2007–2016 ble det investert i underkant av 1,7 milliarder kroner av private og offentlige midler til ombygging av det gamle skogsvegnettet og utbygging av nye veger som ikke inngår i det offentlige vegnettet. 

Status

I 2016 ble det investert over 268 millioner kr i skogsveger. Av dette gikk 114 millioner til nyanlegg og 154 millioner til ombygging (Tabell 1). For landet som helhet er 83 prosent av investeringene foretatt på skogsbilveger og 17 prosent på traktor- og vinterbilveger.

TABELL 1: INVESTERINGER I SKOGSVEGER I 2016

Fylke

Skogsbilveger

Traktor- og vinterbilveger

Totalt

Andel, %

Nyanlegg

Ombygging

Nyanlegg

Ombygging

Nyanlegg

Ombygging

Østfold

4 235

7 632

427

0

4 662

7 632

4,6

Akershus og Oslo

0

2 980

40

35

40

3 015

1,1

Hedmark

10 571

19 514

341

200

10 912

19 714

11,4

Oppland

8 534

21 388

1 265

115

9 799

21 503

11,7

Buskerud

6 442

16 372

1 167

493

7 609

17 165

9,3

Vestfold

3 658

15 673

1 241

616

4 899

16 289

7,8

Telemark

6 627

7 754

790

545

7 417

8 299

5,9

Aust-Agder

6 881

8 095

5 172

2 336

12 053

10 432

8,4

Vest-Agder

5 084

4 879

5 091

3 399

10 175

8 278

6,9

Rogaland

784

1 312

4 678

334

5 463

1 646

2,7

Hordaland

3 575

5 800

1 296

483

4 871

6 283

4,2

Sogn og Fjordane

9 540

2 075

6 152

2 760

15 693

4 835

7,7

Møre og Romsdal

2 585

6 088

274

140

2 859

6 228

3,4

Sør-Trøndelag

5 738

1 693

0

0

5 738

1 693

2,8

Nord-Trøndelag

4 107

9 774

797

630

4 904

10 404

5,7

Nordland

448

4 493

1 490

0

1 938

4 493

2,4

Troms/Romsa

1 929

3 964

2 620

521

4 549

4 485

3,4

Finnmark/Finnmárku

0

1 544

0

0

0

1 544

0,6

Sum:

80 740

141 032

32 840

12 908

113 580

153 939

100


Tabell 1. Fylkesvise investeringer (i 1000 kroner) i skogsbilveger og traktor- og vinterbilveger i 2016 fordelt på nyanlegg og ombygging. Den oppgitte andelen er fylkets andel av totale investeringer. Kilde: Landbruksdirektoratet.

Sett under ett er skogeiernes investeringer til ombygging av veger større enn de som går til nyanlegg. I skogstrøkene på Østlandet er det allerede et relativt godt utbygd nett av skogsveger, slik at investeringsbehovene framover i disse områdene i stor grad vil være til ombygging av det eksisterende vegnettet. I skogreisingsstrøkene langs kysten, hvor mye av granskogen ble plantet i 1950- og 1960-årene, er det større behov for investeringer til nyanlegg (Tabell 1). Dette er områder som ikke har samme lange tradisjon for skogbruk som på Østlandet, og hvor mye av skogen vil bli hogstmoden i tida framover.

 

Gode skogsbilveger er viktig for en effektiv transport av tømmer fra skog til industri. Foto: Jostein Frydenlund, NIBIO

FIGUR 1: NYBYGGING OG OMBYGGING AV SKOGSVEGER

Nybygging og ombygging av skogsveger (km) i perioden 2003–2016. Kilde: Landbruksdirektoratet.

Utvikling og forklaring

Sammenlignet med nybygging økte den årlige ombyggingen av skogsbilvegene forholdsvis mye i perioden 2007-2016 (Figur 1). Traktorvegaktiviteten har vært noenlunde stabil i samme periode. Som beskrevet tidligere, er det store variasjoner mellom landsdelene.

Datakvalitet

Tallene for kostnader ved nybygging og vedlikehold av skogsveger er basert på veganlegg som ble ferdigstilt og godkjent i meldingsåret. Veganlegg som er påbegynt i meldingsåret er derfor ikke med i oversiktene. Siden byggingen av et veganlegg ofte strekker seg over flere år, vil tallene for ett enkelt år ikke alltid gi et presist bilde av aktiviteten det året.

Datakvalitet: God-middels.

 

Skogsveger er viktige for et effektivt og lønnsomt skogbruk.