Fabrikkarbeider ved Norske Skog Saugbrugs i Halden. Bildet viser produksjon av SC (superkalandrert) magasinpapir som brukes i ukeblader, tidsskrifter og kataloger. Foto: Erik Sandersen, Norske Skog

 

Sysselsetting i skogindustrien

Sysselsettingen i skogindustrien har gått fra 55 000 ansatte på 1950-tallet til 15 100 ved utgangen av 2016. Av disse arbeidet knapt 2 600 i papir-og papirvareindustrien, mens 12 600 arbeidet i trelast-og trevareindustrien. Om lag 14 prosent av arbeidsstokken var kvinner. Hedmark og Østfold er fylkene med flest ansatte i skogindustrien

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå (Oppdatert 8. september 2017)

Bakgrunn

Tallet på antall sysselsatte i skogindustrien gir en pekepinn på hvor sterkt skogindustrien står i ulike deler av landet, og om hvilke avsetningsmuligheter som finnes for ulike typer treråstoff. Samtidig er det viktig å være klar over at deler av skogindustrien baserer produksjonen helt eller delvis på importert råstoff.

Status

I 4. kvartal 2016 var nær 15 100 personer ansatt i skogindustrien, og kvinneandelen var på litt over 14 prosent (Tabell 1). Hedmark og Østfold er de to fylkene med flest ansatte i skogindustrien. I 2016 var over 40 prosent av de 2 500 ansatte i papir-og papirvareindustrien bosatt i Østfold, mens over 1 900 av de 12 500 ansatte i trelast-og trevareindustrien var bosatt i Hedmark. Det er et avvik på noen hundre sysselsatte avhengig av hvilken registreringsmetode som er brukt. Nasjonalregnskapet viser gjennomsnittet for hele året, og gir, per november 2016, høyere tall enn den registerbaserte statistikken. 

TABELL 1: ANTALL SYSSELSATTE I SKOGINDUSTRIEN

Menn

Kvinner

I alt

Trelast- og trevareindustri

Papir- og papirvareindustri

Trelast- og trevareindustri

Papir- og papirvareindustri

Hele landet

15 122

10 774

2 166

1 797

385

Østfold

1 435

338

909

41

147

Akershus

535

390

37

94

14

Oslo

162

92

29

32

9

Hedmark

1 954

1 748

13

190

3

Oppland

1 217

1 058

28

128

3

Buskerud

989

538

317

72

62

Vestfold

683

563

32

79

9

Telemark

418

340

28

50

0

Aust-Agder

686

555

26

87

18

Vest-Agder

1 228

1 016

0

212

0

Rogaland

1 219

851

50

292

26

Hordaland

601

473

13

115

0

Sogn og Fjordane

554

461

0

93

0

Møre og Romsdal

567

477

35

50

5

Sør-Trøndelag

1 044

682

212

102

48

Nord-Trøndelag

1 076

547

431

57

41

Nordland

593

505

6

82

0

Troms/Romsa

144

126

0

18

0

Finnmark/Finnmárku

17

14

0

3

0

Antall sysselsatte i skogindustrien i 4. kvartal 2016, fordelt etter fylke, kjønn og type industri. Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken viser antall sysselsatte i skogindustrien blant personer mellom 15 og 74 år som er registrert bosatt i Norge. Statistikken tar utgangspunkt i hva som er hovedarbeid i en referanseuke i november i 4. kvartal hvert år.

Tallene fra Nasjonalregnskapet viser at det i 2016 var 16 700 sysselsatte i skogindustrien, fordelt på 3 000 ansatte i papir-og papirvareindustrien og 13 700 ansatte i trelast- og trevareindustrien. 

Sysselsettingstallene i Nasjonalregnskapet tar utgangspunkt i gjennomsnittlig sysselsetting gjennom året for personer som arbeider i en bedrift som hører hjemme i Norge. Industristatistikken utarbeider også statistikk over sysselsettingen, og er basert på et gjennomsnitt gjennom året for eiere og ansatte som arbeider ved enheten. Opplysninger om lønnstakerne hentes fra sysselsettingsstatistikken, mens ulike registre, utvalgsundersøkelser og opplysninger om blant annet enhetens omsetning brukes til å bestemme hvor mange sysselsatte det er. 

Utvikling og forklaring

Sysselsettingen i skogindustrien nådde toppen på 1950-tallet, med bortimot 55 000 ansatte. Dette nivået holdt seg stabilt fram til midten av 1970-årene, hvorpå antallet gradvis ble redusert til dagens nivå på 16 700 ansatte (Figur 1).

Papir-og papirvareindustrien konkurrerer på et verdensmarked preget av utstrakt strukturrasjonalisering og oppkjøp. I 1960-årene gjennomgikk skogindustrien en omfattende rasjonalisering, og omkring 1970 ble mange fabrikker lagt ned på grunn av sammenbrudd i papirmarkedet i Europa. Utviklingen har gått mot større integrerte fabrikker og konserndannelser. Redusert etterspørsel etter avispapir har også virket negativt.

FIGUR 1: UTVIKLINGEN I ANTALL SYSSELSATTE PERSONER I SKOGINDUSTRIEN

Utviklingen i antall sysselsatte personer i skogindustrien i perioden 1930–2016, fordelt etter type industri. Kilde: Nasjonalregnskapet fra Statistisk sentralbyrå.

FIGUR 2: ANTALL SYSSELSATTE I SKOGINDUSTRIEN

Antall sysselsatte i skogindustrien i perioden 1930–2016 i forhold til sysselsettingen i industrien totalt. Kilde: Nasjonalregnskapet fra Statistisk sentralbyrå.

Etter 1945 utgjorde skogindustrien rundt 16 prosent av samlet sysselsetting i norsk industri. Denne andelen falt gradvis til rundt 10 prosent i 1990, og har etter det ligget på 8–9 prosent (Figur 2). 

Datakvalitet

Statistikken for sysselsetting i skogindustrien er basert på Statistisk sentralbyrås registerbaserte sysselsettingsstatistikk og fra Nasjonalregnskapet. Grunnlagsregistrene gir ikke sikker informasjon om alle som var sysselsatte på referansetidspunktet. Derfor brukes landstallet for lønnstakere og selvstendige næringsdrivende fra intervjuundersøkelsen i Arbeidskraftsundersøkelsene (AKU) til å bestemme de samme størrelsene i den registerbaserte sysselsettingsstatistikken. Dette betyr at utvalgsusikkerheten i AKU også slår gjennom i registertallene for sysselsatte på landsnivå. I AKU er standardavviket for årstall i størrelsesgruppen 5 000 sysselsatte beregnet til 10 prosent, mens det for størrelsesgruppen 20 000 er beregnet til 5,5 prosent. Fra og med 2015 er det bare antall selvstendige som blir bestemt av AKU. For lønnstakere slipper man derfor utvalgsusikkerheten som fulgte med AKU-tallene. På den annen side blir nivåtallet på lønnstakere litt for lavt. Nasjonalregnskapet benytter informasjon fra flere tilgjengelige kilder og har en litt annen tilnærming. Kvaliteten på data fra Nasjonalregnskapet har fått gode skussmål i internasjonale evalueringer (Eurostat 1997).

Datakvalitet: middels

I 1979 var det cirka 46 000 sysselsatte i papirindustrien, mens det i 2016 kun var litt over 3 000 sysselsatte. Bildet er fra Nordenfjeldske Papirindustri i Trondheim (1979). Foto: Ukjent, Trondheim byarkiv

Referanser

Eurostat 1997. Report on the sources and methods used in compiling CNP in Norway, Eurostat/B1/CPNB/237/EN.