NMBU er Norges sentrale og ledende forsknings-og lærested for bioproduksjon, miljø og landskap. Foto: Lars Sandved Dalen, NIBIO

 

Utdannings-situasjonen i skogbruket

Det er i dag skogbruksutdanning på tre nivåer i Norge: åtte videregående skoler tilbyr VG2 skogbruk. I tillegg tilbyr Høgskolen i Innlandet, Evenstad og Norges miljø-og biovitenskapelige universitet høyere utdanning innen skogfag. Skogbruket trenger hvert år cirka 40 nye skogsoperatører og til sammen 50 bachelor-og masterstudenter innen skogfag. Dagens tall viser at vi er nær målet på naturbruksskolene med tanke på lærlinger ut i næringen.

Petter Nilsen, Velg Skog (OPPDATERT 26. JUNI 2018)

Bakgrunn

Sysselsettingen i skogbruket har gått drastisk ned siden 1970-tallet (se kapitlene om sysselsetting i skogbruket og i skogindustrien), det har også antallet utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdanning innen skogbruk. 

Skogbrukets arbeidsfelt er omfattende, det favner både økonomi, teknologi og økologi. For å sikre en optimal forvaltning av skogressursene, er det viktig at de ansatte i skognæringen har den rette kompetansen. For at undervisningen innen skogfagene skal holde et høyt nok nivå, er den samlet på noen få utdanningsinstitusjoner. Reiseavstand blir dermed en utfordring for mange studenter, noe som kan resultere i tap av arbeidskraft. 

Status

Skogbruksutdanning gis på videregående skole, høyskole og universitet. Åtte videregående skoler tilbyr VG2 Skogbruk, der man etter to år som lærling blir fagarbeider med yrkestittel skogsoperatør. Høgskolen i Hedmark, Evenstad, tilbyr en tre-årig bachelorutdanning i skogfag, mens NMBU på Ås tilbyr en tre-årig bachelor- og en to-årig masterutdanning i skogfag. 

I 2017 var det 28 søkere som hadde bachelor skogfag på Evenstad som 1.prioritet, og i 2018 var antallet 21 søkere. Samme år ble det uteksaminert 20 studenter.

På NMBU var det i 2017 44 søkere med bachelor skogfag og 25 med masterutdanning som 1. prioritet. Det ble i 2017 avlagt 14 bachelorgrader og 21 mastergrader i skogfag ved NMBU. 

Skognæringen har behov for yngre kompetanse. Andelen menn ansatt i privat skogbruk i aldersgruppen 50–62 år er litt lavere enn for ansatte i offentlig forvaltning, men høyere enn gjennomsnittet for menn i arbeidslivet.

Det er beregnet at skognæringen hvert år vil trenge cirka 40 skogsoperatørlærlinger, samt 25 bachelor- og tilsvarende antall masterstudenter i skogfag.

Utvikling og forklaring

For VG2 Skogbruk har antall elever holdt seg ganske konstant rundt 70-80 elever siden skoleåret 2012-13. For skoleåret 2014-15 var antallet elever på VG2 skogbruk 79, mot 75 for både skoleåret 2015-16 og 2016-17. Dette kan synes mange, i forhold til de rundt 40 lærlingene som trengs, men det er også mange som ikke går ut som lærling etterpå. Etter VG2 Skogbruk fortsetter mange på studieforberedende, enten VG3 Naturbruk eller VG3 Påbygging til generell studiekompetanse. På flere av skolene er det ikke mulig å ta inn flere elever på grunn av begrensninger i antall plasser, satt av fylkeskommunen. 

 

Figur 1: Antall søkere, oppmøtte og uteksaminerte studenter ved Bachelor i skogbruk, Høgskolen i Innlandet, Evenstad.

Antall søkere, oppmøtte og uteksaminerte studenter ved bachelor i skogbruk, Høgskolen i Innlandet, Evenstad. Kilde: Høgskolen i Innlandet.

Til Høgskolen i Hedmark, Evenstad var det sju søkere som hadde skogfag som 1. prioritet i 2009. Antall søkere har siden vist en oppadgående trend, med en topp på 34 søkere som hadde skogfag som 1. prioritet  i 2015 (Figur 1).

I 2006 var det fire studenter som startet på bachelor i skogfag ved NMBU. Dette var det laveste antallet studenter på skogfag siden 1985. I 2015 startet 25 studenter på bachelorstudiet i skogfag (Figur 2) og 21 på masterstudiet (Figur 3).

Det er mulig at for mange startet på skogfagutdannelse på 1990-tallet, og at flere ikke fikk arbeid innen skognæringen. Dette vises tydelig på søkingen fra 2005 til 2009. På denne tiden økte også behovet for arbeidskraft i skogbruket.

FIGUR 2: ANTALL SØKERE, OPPMØTTE OG UTEKSAMINERTE STUDENTER VED BACHELOR I SKOGBRUK, NMBU, ÅS.

Antall søkere, oppmøtte og uteksaminerte studenter ved bachelor i skogbruk, NMBU, Ås. Kilde: NMBU.

FIGUR 3: ANTALL SØKERE, OPPMØTTE OG UTEKSAMINERTE STUDENTER VED MASTER I SKOGBRUK, NMBU, ÅS.

Antall søkere, oppmøtte og uteksaminerte studenter ved master i skogbruk, NMBU, Ås. Kilde: NMBU.

Datakvalitet

Opplysningene stammer fra den enkelte skole, basert på administrative data, og regnes for å være uten feil.