I jaktåret 2016/2017 utgjorde elgkjøttet over 3 900 tonn. Foto:
© Svein Grønvold / NN / Samfoto / NTB scanpix

 

Verdi og mengde av viltkjøtt

I 2016 ble det skutt elg, hjort og villrein med en samlet slaktevekt i underkant av 5 800 tonn. Med en kjøttverdi på 75 kroner kiloen er dette viltkjøtt til en verdi av 433 millioner kroner. 

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå (oppdatert 31. august 2017)

Bakgrunn

I en del områder er hjorteviltjakt et viktig supplement til skogbruket. Viltproduksjonen skjer i stor grad i skog, og en stor hjorteviltstamme vil også kunne gi beiteskader på skogen og nedsatt skogproduksjon. For skogeieren kan hjorteviltjakt bety årlige inntekter, men et bærekraftig skogbruk er avhengig av at hjorteviltstammene ikke er for store.

Status

Beregnet slaktevekt av hjorteviltet som ble skutt i jaktåret 2016/2017 var på knapt 5 800 tonn (Tabell 1). Av dette utgjorde elgkjøtt litt over 3 900 tonn, mens det var nær 1 650 tonn hjortekjøtt. Villreinjakt gav anslagsvis 222 tonn kjøtt. I Nord-Trøndelag utgjorde slaktevekta av elg litt over 640 tonn kjøtt.

TABELL 1: BEREGNET SLAKTEVEKT FOR HJORTEVILT I 2016

I alt

Elg

Hjort

Villrein

I alt

5 779

3 907

1 650

222

Nord-Trøndelag

673

644

29

:

Hedmark

627

615

12

:

Nordland

510

510

0

:

Sør-Trøndelag

507

353

154

:

Møre og Romsdal

481

34

447

:

Sogn og Fjordane

479

3

476

:

Oppland

475

437

38

:

Hordaland

332

4

328

:

Buskerud

286

268

18

:

Telemark

238

213

25

:

Troms/Romsa

208

208

0

:

Østfold

139

139

0

:

Akershus

123

123

0

:

Aust-Agder

117

102

15

:

Finnmark/Finnmárku

110

110

0

:

Vest-Agder

102

87

15

:

Rogaland

98

11

87

:

Vestfold

43

37

6

:

Oslo

9

9

0

:

Hjorteviltjakt. Fylkesvis beregnet slaktevekt i tonn av elg, hjort og villrein i 2016. Kilde: SSBs jaktstatistikk.

FIGUR 1: SLAKTEVEKT FOR HJORTEVILT

Tonn slaktevekt for hjortevilt i perioden 1987–2016. Kilde: SSBs jaktstatistikk.

Utvikling og forklaring

Samlet slaktevekt for hjortevilt nådde en foreløpig topp i 1993 på rundt 7 000 tonn (Figur 1). Deretter ble det skutt færre dyr, og ikke før i 2010 passeres nivået fra 1994. Senere har nivået gått tilbake til 5 800 tonn i 2016. Fra 1999 har kvantumet elgkjøtt gått gradvis tilbake. I perioden 1987–2010 har samlet slaktevekt fra hjortejakta økt, for deretter å avta gradvis fram til 2016. Utbyttet fra villreinjakta har svingt. Fra 2000 har nåverdien av viltkjøttet variert rundt 500 millioner kroner årlig, men med nedgangen i utbyttet fra elgjakta de siste årene har verdien avtatt (Figur 2). 

FIGUR 2: SAMLET KJØTTVERDI FRA HJORTEVILTJAKTA

Samlet kjøttverdi fra hjorteviltjakta for perioden 1987–2016, etter kjøttverdien i 2016. Millioner kroner. Kilde: SSBs jaktstatistikk.

Slaktevekter

Tallene nedenfor er brukt som gjennomsnitt fram til for cirka fem år siden. Etter det er årlige tall for rapporterte slaktevekter hentet fra Hjorteviltregisteret.

Elg: Årskalver hann 68 kg, hunn 64 kg, 1 1/2 års hanndyr 139 kg, 1 1/2 års hunndyr 131 kg, eldre hanndyr 200 kg og eldre hunndyr 176 kg.

Hjort: Årskalver hann 30 kg, hunn 28 kg, 1 1/2 års hanndyr 55 kg, 1 1/2 års hunndyr 48 kg, eldre hanndyr 86 kg og eldre hunndyr 64 kg.

Villrein: Årskalver begge kjønn 15 kg, 1 1/2 års hanndyr 35 kg, 1 1/2 års hunndyr 30 kg, eldre hanndyr 50 kg og eldre hunndyr 35 kg.

Datakvalitet

Jaktstatistikken er basert på fulltelling og har god kvalitet. De gjennomsnittlige slaktevektene blir nå justert hvert år basert på tall fra Hjorteviltregisteret (fra 2012). 

Datakvalitet: høy.

Under jaktsesongen 2016/2017 utgjorde villreinjakta 222 tonn av 5 800 tonn kjøtt. Foto: John Y. Larsson,  NIBIO